Hemijske analize vode


      MOL Laboratorija za ispitivanje nudi analizu uzoraka vode. Vršimo uzorkovanje i fizička i hemijska ispitivanja uzoraka pijaćih, otpadnih, površinskih i podzemnih voda za šta posedujemo i Ovlašćenja nadležnog Ministarstva.


Hemijske analize voda koje nudimo

· Određivanje hemijske potrošnje kiseonika - HPK, volumetrijski  
· Određivanje alkaliteta, volumetrijski  
· Određivanje permanganatnog indeksa, volumetrijski  
· Određivanje sadržaja amonijaka, spektrofotometrijski  
· Određivanje sadržaja ukupnog azota po Kjeldahl-u, spektrofotometrijski  
· Određivanje sadržaja slobodnog (rezidualnog) hlora, volumetrijski  
· Određivanje sadržaja anjona: fluorida, hlorida, bromida, nitrita, nitrata, fosfata i
  sulfata, jonskom hromatografijom
 
· Određivanje sadržaja kalcijuma i magnezijuma, volumetrijski  
· Određivanje ukupne tvrdoće, kao mg/l CaCO3, volumetrijski  
· Određivanje sardžaja ugljen-dioksida, volumetrijski  
· Određivanje biohemijske potrošnje kiseonika - BPK5, volumetrijski  
· Određivanje sadržaja gvožđa, spektrofotometrijski  
· Određivanje sadržaja anjonskih tenzida, kao nartijum-dodecilbenzen-sulfonat,
  spektrofotometrijski
 
· Određivanje sadržaja policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH-ova), HPLC
  metoda
 
· Određivanje sadržaja trihalometana i hlorovanih organskih jedinjenja, GC/ECD
  metoda
 
· Određivanje sadržaja mineralnih ulja C10-C40 metodom GC/FID  
· Određivanje sadržaja masti i ulja, gravimetrijski  
· Određivanje sadržaja masti i ulja, IR spektrometrija  
· Određivanje sadržaja fenola, spektrofotometrijski  
· Određivanje sadržaja mangana, spektrofotometrijski  
· Određivanje sadržaja bora, spektrofotometrijski  
· Određivanje sadržaja olova metodom FA AAS  
· Određivanje sadržaja kadmijuma metodom FA AAS  
· Određivanje sadržaja bakra metodom FA AAS  
· Određivanje sadržaja nikla metodom FA AAS  
· Određivanje sadržaja kobalta metodom FA AAS  
· Određivanje sadržaja cinka metodom FA AAS  
· Određivanje sadržaja mangana metodom FA AAS  
· Određivanje sadržaja hroma metodom FA AAS  
· Određivanje sadržaja gvožđa metodom FA AAS  
· Određivanje sadržaja natrijuma metodom FA AAS  
· Određivanje sadržaja kalijuma metodom FA AAS  
· Određivanje sadržaja olova metodom GF AAS  
· Određivanje sadržaja kadmijuma metodom GF AAS  
· Određivanje sadržaja arsena metodom GF AAS  
· Određivanje sadržaja bakra metodom GF AAS  
· Određivanje sadržaja nikla metodom GF AAS  
· Određivanje sadržaja kobalta metodom GF AAS  
· Određivanje sadržaja cinka metodom GF AAS  
· Određivanje sadržaja mangana metodom GF AAS  
· Određivanje sadržaja hroma metodom GF AAS  
· Određivanje sadržaja gvožđa metodom GF AAS  
· Određivanje sadržaja žive AAS - metoda hladnih para  
· Određivanje sadržaja hroma (VI) i hroma (III) spektrofotometrijski  
· Određivanje sadržaja benzena, toluena, etilbenzena i ksilena (BXET) metodom GC/FID  
· Određivanje sadržaja polihlorovanih bifenila (PCB) metodom GC/ECD  
· Određivanje sadržaja organohlornih pesticida metodom GC/ECD  
· Određivanje sadržaja organohlornih pesticida metodom GC/MS  
· Određivanje sadržaja ukupnih ugljovodonika naftnog porekla (TPH) IR spektrometrijom  
· Određivanje sadržaja rastvornog litijum, natrijum, amonijum, kalijum, kalcijum i magnezijum jona, jonskom hromatografijom  
· Određivanje sadržaja cijanida, spektrofotometrijski  
· Određivanje sadržaja ukupnog fosfora, spektrofotometrijski  
· Određivanje sadržaja sulfida, spektrofotometrijski  
· Određivanje sadržaja silikata, spektrofotometrijski  

    
Fizičke analize voda koje nudimo

· Određivanje temperature  
· Određivanje elektrolitičke provodljivosti konduktometrijski  
· Određivanje mutnoće turbidimetrijski  
· Određivanje sadržaja rastvorenog kiseonika potenciometrijski  
· Određivanje pH-vrednosti potenciometrijski  
· Određivanje sadržaja suspendovanih materija  
· Određivanje sadržaja ukupnog ostatka posle isparavanja gravimetrijski  
· Određivanje sadržaja ostatka posle isparavanja filtriranog uzorka na 180oC
  gravimetrijski
 
· Određivanje sadržaja sedimentnih materija posle dva sata (levak po Imhofu)     Pitajte Eksperte !

   Pozovite 022/317-652 ili
   022/2100-335 za sve informacije
   koje su Vam potrebne, ili nam
   pošaljite e-mail...
  
 

 

   
   
Copyright (C) 2010. MOL a.d.      Webdesign by Miodrag Pergal